Regulamin

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PODRÓŻY
§1.

DEFINICJE

Przez definicje należy rozumieć w szczególności:

 1. Wykonawca – MAKE BREAK Podróże na miarę marzeń, jest firmą doradczą, która nie jest biurem podróży w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych,
 2. Klient – inaczej Zlecający, który korzysta z usług MAKE BREAK;
 3. Miejsca noclegowe – należy przez to rozumieć w szczególności hotele, pensjonaty, hostele, prywatne kwatery, które są przedstawiane w ofercie zgodnie z zapotrzebowaniem klienta;
 4. Produkt – oznacza przygotowaną przez Wykonawcę ofertę zgodnie z zapotrzebowaniem Zlecającego,
 5. Strona – www.make-break.com
 6. Udostępnianie – należy rozumieć również przekazywanie lub możliwość odsprzedania osobom trzecim do wykorzystania;
 7. Umowa – należy rozumieć umowę o dzieło zawieraną pomiędzy Zlecającym a Wykonawcą
 8. Zlecający – należy rozumieć każdą osobę fizyczną, osobę prawną lub ułomną osobę prawną, która zleca przygotowanie ofert przez Wykonawcę.
§ 2.

PRODUKT

 1. Każdorazowo przygotowana oferta dostosowywana jest do potrzeb i oczekiwań klienta. W ramach oferty specjalnie dla Państwa:
  • a) przygotujemy spersonalizowany, indywidualny plan podróży, zawierający wszystkie, niezbędne informacje do samodzielnego podróżowania po wybranym przez Państwa kraju,
  • b) wyszukamy przeloty lotnicze i miejsca noclegowe, w tym także subskrybujemy promocje lotów i miejsc noclegowych na wybrany przez Państwa,
  • c) wesprzemy w kwestii optymalizacji kosztów wyjazdu,
  • d) wesprzemy w zakresie wszystkich niezbędnych rezerwacji,
  • e) podzielimy się naszym wieloletnim doświadczeniem podróżniczym,
  • f) udzielimy wsparcia podczas Państwa wyjazdu.
 2. Plan podróży, który jest przygotowywany zgodnie z Państwa potrzebami i oczekiwaniami, nie może być przez Państwo udostępniany osobom trzecim.
 3. Dla każdego klienta oferujemy dodatkowe wsparcie w trakcie jego podróży, w postaci wyszukania niezbędnych, dodatkowych informacji.
 4. Wsparcie, o którym mowa w ust.3, polega na możliwości kontaktu z Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązuje się, że w miarę swoich możliwości udzieli Klientowi wsparcia i pomocy.
§ 3.

OFERTA

 1. Cena przygotowanej przez Wykonawcę oferty nie zawiera:
  • a) zakupu biletów lotniczych,
  • b) rezerwacji miejsc noclegowych,
  • c) rezerwacji transferów,
  • d) posiłków,
  • e) wstępów do muzeów,
  • f) innych płatnych miejscowych atrakcji.
 2. W ramach indywidualnej oferty i na podstawie dokonanych z Zlecającym uzgodnień Wykonawca może wskazać Zlecającemu agencję, która dokona na życzenie Zlecającego rezerwacji wybranego przelotu lub miejsca noclegowego. Wykonawca nie dokonuje na rzecz Zlecającego rezerwacji miejsc noclegowych oraz biletów lotniczych.

 3. Zlecający uiszcza opłatę za rezerwacje, o której mowa w ust.2 bezpośrednio do agencji, która dokonuje na rzecz Zlecającego rezerwacji.
 4. Wykonawca przygotuje ofertę w terminie od 14 do 21 dni roboczych.
 5. Okres, o którym mowa w ust.4, może zostać w uzgodnieniu ze Zlecającym odpowiedni skrócony lub wydłużony w zależności od charakteru przygotowywanej oferty przez Wykonawcę.
 6. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo informować Zlecającego o potrzebnym czasie na realizację oferty, jak również o zmianach terminu.
 7. Zlecający musi wyrazić każdorazowo zgodę na wydłużenie lub skrócenie terminu realizacji oferty.
§ 4.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zapytania ofertowe należy kierować za pośrednictwem:
  • a) skrzynki mailowej na adres info@make-break.com lub
  • b) formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie.
 2. W celu przygotowania jak najbardziej szczegółowej oferty, niezbędne jest podanie przez Zlecającego następujących informacji:
  • a) składowych oferty (np. plan podróży + informacja o biletach lotniczych lub informacja o samych biletach lotniczych itp.),
  • b) kraju wyjazdu, pobytu,
  • c) terminu wyjazd i okresu, ze wskazaniem czy daty są elastyczne,
  • d) sposobu spędzenia urlopu np. na plaży, zwiedzając lub w formie aktywnej (możliwe jest również połączenie wszystkich typów wypoczynku na jednym wyjeździe),
  • e) liczby uczestników ze wskazaniem na osoby dorosłe i dzieci,
  • f) standardu miejsc noclegowych oraz formy wyżywienia (w przypadku chęci skorzystania z propozycji noclegów Wykonawcy).
 3. Po otrzymaniu kompletu informacji Zlecający otrzyma od Wykonawcy na wskazany przez Zlecającego e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z umową, którą należy podpisać, zeskanować i odesłać na nasz adres e-mail info@make-break.com.
 4. Wszystkie podane przez Zlecającego dane, które są potrzebne do realizacji zamówienia oraz przygotowania umowy mają charakter poufny i stanowią tajemnicę Wykonawcy.

§ 5

UMOWA

 1. Wykonawca każdorazowo, przygotowuje umowę, w której określa wszystkie składniki zamówionej przez Zlecającego oferty.
 2. Umowa podpisywana jest przez obie strony.
 3. Umowa dla Zlecającego stanowi gwarancję realizacji usługi, a dla Wykonawcy jest zabezpieczeniem, które gwarantuje otrzymanie zapłaty za wykonaną przez Wykonawcę pracę.
 4. Podpisaną przez Zlecającego umowę, należy zeskanować i wysłać na adres email Wykonawcy.
 5. Wykonawca umowę, o której mowa w ust. 4, wysyła do Zlecającego w formie skanu na adres e-mail oraz w formie pisemnej na adres wskazany przez Zlecającego.
§ 6

GWARANCJA, REKLAMACJA, ZWROT

 1. Zlecający może odstąpić od oferty do momentu otrzymania od Wykonawcy tejże oferty.
 2. Zlecający może w terminie 4 dni od dnia otrzymania oferty zgłosić Wykonawcy dodatkowe uwagi lub sugestie, co do oferty.
 3. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie udzielić dodatkowych wyjaśnień lub informacji Zlecającemu lub uzupełnić ofertę.
 4. Wszelkie informacje umieszczone w ofercie, w szczególności dotyczące cen m.in. przelotów, noclegów, mogą ulec zmianie w zależności od czasu realizacji przez Zlecającego oferty.
 5. Za zmiany cen, o których mowa w ust. 4, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności ponieważ oferta stanowi zbiór danych, z której Zlecający może skorzystać.
§ 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zlecający wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych pozyskanych przez Wykonawcę w celu:
  • a) wystawienia faktury za wykonaną usługę,
  • b) do przesłania przygotowanej oferty,
  • c) jeżeli wyrazili Państwo uprzednio na to zgodę do wysyłania informacji marketingowych.
 2. Pozyskane dane osobowe Zlecającego nie są przekazywane przez Wykonawcę osobom trzecim.
§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, bez konieczności informowania klientów.
 2. Wykonawca umieszcza na swojej stronie internetowej Regulamin wraz z każdą zmianą w nim wprowadzoną.
 3. Zlecający zobowiązany jest do akceptacji Regulaminu poprzez zapoznanie się z nim wchodząc na stronę internetową Wykonawcy.
 4. Każdy odwiedzający stronę internetową MAKE BREAK Podróże na miarę marzeń, akceptuje postanowienia Regulaminu.