fbpx

Regulamin

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PODRÓŻY
§1.

DEFINICJE

Przez definicje należy rozumieć w szczególności:

 1. Wykonawca – MAKE BREAK Podróże na miarę marzeń, jest firmą doradczą, która nie jest biurem podróży w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych,
 2. Klient – inaczej Zlecający, który korzysta z usług MAKE BREAK;
 3. Miejsca noclegowe – należy przez to rozumieć w szczególności hotele, pensjonaty, hostele, prywatne kwatery, które są przedstawiane w ofercie zgodnie z zapotrzebowaniem klienta;
 4. Produkt – oznacza przygotowaną przez Wykonawcę ofertę zgodnie z zapotrzebowaniem Zlecającego,
 5. Strona – www.make-break.com
 6. Udostępnianie – należy rozumieć również przekazywanie lub możliwość odsprzedania osobom trzecim do wykorzystania;
 7. Umowa – należy rozumieć umowę o dzieło zawieraną pomiędzy Zlecającym a Wykonawcą
 8. Zlecający – należy rozumieć każdą osobę fizyczną, osobę prawną lub ułomną osobę prawną, która zleca przygotowanie ofert przez Wykonawcę.
§ 2.

PRODUKT

 1. Każdorazowo przygotowana oferta dostosowywana jest do potrzeb i oczekiwań klienta. W ramach oferty specjalnie dla Państwa:
  • a) przygotujemy spersonalizowany, indywidualny plan podróży, zawierający wszystkie, niezbędne informacje do samodzielnego podróżowania po wybranym przez Państwa kraju,
  • b) wyszukamy przeloty lotnicze i miejsca noclegowe, w tym także subskrybujemy promocje lotów i miejsc noclegowych na wybrany przez Państwa,
  • c) wesprzemy w kwestii optymalizacji kosztów wyjazdu,
  • d) wesprzemy w zakresie wszystkich niezbędnych rezerwacji,
  • e) podzielimy się naszym wieloletnim doświadczeniem podróżniczym,
  • f) udzielimy wsparcia podczas Państwa wyjazdu.
 2. Plan podróży, który jest przygotowywany zgodnie z Państwa potrzebami i oczekiwaniami, nie może być przez Państwo udostępniany osobom trzecim.
 3. Dla każdego klienta oferujemy dodatkowe wsparcie w trakcie jego podróży, w postaci wyszukania niezbędnych, dodatkowych informacji.
 4. Wsparcie, o którym mowa w ust.3, polega na możliwości kontaktu z Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązuje się, że w miarę swoich możliwości udzieli Klientowi wsparcia i pomocy.
§ 3.

OFERTA

 1. Cena przygotowanej przez Wykonawcę oferty nie zawiera:
  • a) zakupu biletów lotniczych,
  • b) rezerwacji miejsc noclegowych,
  • c) rezerwacji transferów,
  • d) posiłków,
  • e) wstępów do muzeów,
  • f) innych płatnych miejscowych atrakcji.
 2. W ramach indywidualnej oferty i na podstawie dokonanych z Zlecającym uzgodnień Wykonawca może wskazać Zlecającemu agencję, która dokona na życzenie Zlecającego rezerwacji wybranego przelotu lub miejsca noclegowego. Wykonawca nie dokonuje na rzecz Zlecającego rezerwacji miejsc noclegowych oraz biletów lotniczych.
 3. Zlecający uiszcza opłatę za rezerwacje, o której mowa w ust.2 bezpośrednio do agencji, która dokonuje na rzecz Zlecającego rezerwacji.
 4. Wykonawca przygotuje ofertę w terminie od 14 do 21 dni roboczych.
 5. Okres, o którym mowa w ust.4, może zostać w uzgodnieniu ze Zlecającym odpowiedni skrócony lub wydłużony w zależności od charakteru przygotowywanej oferty przez Wykonawcę.
 6. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo informować Zlecającego o potrzebnym czasie na realizację oferty, jak również o zmianach terminu.
 7. Zlecający musi wyrazić każdorazowo zgodę na wydłużenie lub skrócenie terminu realizacji oferty.
§ 4.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zapytania ofertowe należy kierować za pośrednictwem:
  • a) skrzynki mailowej na adres info@make-break.com lub
  • b) formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie.
 2. W celu przygotowania jak najbardziej szczegółowej oferty, niezbędne jest podanie przez Zlecającego następujących informacji:
  • a) składowych oferty (np. plan podróży + informacja o biletach lotniczych lub informacja o samych biletach lotniczych itp.),
  • b) kraju wyjazdu, pobytu,
  • c) terminu wyjazd i okresu, ze wskazaniem czy daty są elastyczne,
  • d) sposobu spędzenia urlopu np. na plaży, zwiedzając lub w formie aktywnej (możliwe jest również połączenie wszystkich typów wypoczynku na jednym wyjeździe),
  • e) liczby uczestników ze wskazaniem na osoby dorosłe i dzieci,
  • f) standardu miejsc noclegowych oraz formy wyżywienia (w przypadku chęci skorzystania z propozycji noclegów Wykonawcy),
  • g) budżetu, w jakim chce zmieścić planowany wyjazd.
 3. Po otrzymaniu kompletu informacji Zlecający otrzyma od Wykonawcy na wskazany przez Zlecającego e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z umową, którą należy podpisać, zeskanować i odesłać na nasz adres e-mail info@make-break.com.

Wszystkie podane przez Zlecającego dane, które są potrzebne do realizacji zamówienia oraz przygotowania umowy mają charakter poufny i stanowią tajemnicę Wykonawcy.

§ 5

UMOWA

 1. Wykonawca każdorazowo, przygotowuje umowę, w której określa wszystkie składniki zamówionej przez Zlecającego oferty.
 2. Umowa podpisywana jest przez obie strony.
 3. Umowa dla Zlecającego stanowi gwarancję realizacji usługi, a dla Wykonawcy jest zabezpieczeniem, które gwarantuje otrzymanie zapłaty za wykonaną przez Wykonawcę pracę.
 4. Podpisaną przez Zlecającego umowę, należy zeskanować i wysłać na adres email Wykonawcy.
 5. Wykonawca umowę, o której mowa w ust. 4, wysyła do Zlecającego w formie skanu na adres e-mail oraz w formie pisemnej na adres wskazany przez Zlecającego.
§ 6

GWARANCJA, REKLAMACJA, ZWROT

 1. Zlecający może odstąpić od oferty do momentu otrzymania od Wykonawcy tejże oferty.
 2. Zlecający może w terminie 4 dni od dnia otrzymania oferty zgłosić Wykonawcy dodatkowe uwagi lub sugestie, co do oferty.
 3. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie udzielić dodatkowych wyjaśnień lub informacji Zlecającemu lub uzupełnić ofertę.
 4. Wszelkie informacje umieszczone w ofercie, w szczególności dotyczące cen m.in. przelotów, noclegów, mogą ulec zmianie w zależności od czasu realizacji przez Zlecającego oferty.
 5. Za zmiany cen, o których mowa w ust. 4, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności ponieważ oferta stanowi zbiór danych, z której Zlecający może skorzystać.
§ 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wskazanych w umowie zawartej z MAKE BREAK.

 1. Zlecający wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych pozyskanych przez Wykonawcę w celu:
  • a) wystawienia faktury za wykonaną usługę,
  • b) do przesłania przygotowanej oferty oraz kontaktu ze Zlecającym celem ustalenia szczegółów, dotyczących oferty,
  • c) jeżeli wyrazili Państwo uprzednio na to zgodę do wysyłania informacji marketingowych.
 2. Pozyskane dane osobowe Zlecającego nie są przekazywane przez Wykonawcę osobom trzecim.
 3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych wskazanych w umowie zawartej z MAKE BREAK oraz w formularzu kontaktowym jest firma MAKE BREAK , z siedzibą w Warszawie (wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy nr 16342), zwana dalej „Administratorem”. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email info@make-break.com, telefonicznie pod numerem 22 299 54 72 lub pisemnie na adres Administratora.
 4. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych wskazanych w umowie zawartej z MAKE BREAK jest niezbędność ww. danych do wykonania umowy zawartej z MAKE BREAK w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt b RODO.
 5. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana numeru telefonu oraz adresu e-mail jest Pani/Pana zgoda, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Dane te są przetwarzane w celu przedstawienia oferty marketingowej i handlowej MAKE BREAK oraz usprawnienie komunikacji z Panią/Panem w związku z realizacją umowy zawartej z MAKE BREAK.
 6. Ponadto, Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:1) marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora – podstawę do przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO, którym jest marketing usług własnych;2) wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (w zakresie, w jakim przepis prawa nakłada na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych klienta) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO.3) w celu dochodzenia roszczeń lub w ramach obrony przed dochodzonymi roszczeniami, związanych z umową zawartą z MAKE BREAK  – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie możliwość dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO.Informacja o wymogu podania danych osobowych:Podanie Pani/Pana danych osobowych wskazanych w umowie zawartej z MAKE BREAK niezbędne do zawarcia umowy z MAKE BREAK i wykonywania tej umowy przez MAKE BREAK.

  Podanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne.

  Okres przechowywania danych:

  Jeżeli podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, dane te będą przetwarzane przez Administratora do momentu odwołania przez Pana/Panią zgody/zgód, o ile Administrator danych nie ma prawa do ich przetwarzania na innej podstawie prawnej. W przypadku odwołania wyżej udzielonej zgody/zgód, dane osobowe przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody/zgód zostaną trwale usunięte. Administrator danych może jednak zachować ograniczoną część Pana/Pni danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (o ile konieczne jest do tego przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych), jak również do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przysługujących administratorowi.

  Jeżeli podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność ww. danych do wykonania umowy zawartej z MAKE BREAK, dane te będą przetwarzane przez Administratora do momentu przedawnienia roszczeń z ww. umowy, chyba że obowiązek dalszego przetwarzania danych osobowych przez Administratora wynikać będzie z przepisów prawa.

  Przekazywanie danych:

  1) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa;

  2) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, tj. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora;

  3) jeżeli zleci Pani/Pan MAKE BREAK przekazanie Pani/Pana danych do współpracującej z firmą MAKE BREAK agencji celem dokonania przez ww. agencję rezerwacji w Pani/Pana imieniu biletów lotniczych – Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane agencji świadczącej usługi rezerwacji lotów oraz linii lotniczej;

  3) Pani/Pana dane osobowe mogą  zostać przekazane do  odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) w przypadku, gdy Pani/Pana wyjazd będzie odbywał się w tych państwach i wynika to z konieczności realizacji zawartej z MAKE BREAK umowy.

  Prawa osoby, której dane dotyczą:

  1) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

  2) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  3) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  4) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy zawartej z MAKE BREAK lub przetwarzane na podstawie zgody oraz pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych;

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. Dane kontaktowe Administratora wskazano powyżej.

  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  Środki bezpieczeństwa:

  Administrator danych osobowych zapewnia odpowiednie środki ochrony Pana / Pani danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, bez konieczności informowania klientów.
 2. Wykonawca umieszcza na swojej stronie internetowej Regulamin wraz z każdą zmianą w nim wprowadzoną.
 3. Zlecający zobowiązany jest do akceptacji Regulaminu poprzez zapoznanie się z nim wchodząc na stronę internetową Wykonawcy.
 4. Każdy odwiedzający stronę internetową MAKE BREAK Podróże na miarę marzeń, akceptuje postanowienia Regulaminu.